Доклад Община Чавдар - Сдружение РИСК

Доклад Община Чавдар

  В рамките на изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0102 „Партньорство между гражданско общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в Община Чавдар‘‘,финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе проведено проучване с представителите на местната власт по отношение на минал опит относно гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики с фокус върху икономика и туризъм, опазване на околната среда, опазване на горския фонд, образование и култура, управление на отпадъците и др. С текста на доклада може да се запознаете от следния линк:https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:60986da7-04b2-3426-8ef8-4e07fa10113a