Доклад от проведено проучване - Сдружение РИСК

Доклад от проведено проучване

Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата група – неправителствен сектор, гражданско общество и бизнес на територията на Община Чавдар, както и анкетиране със същото съдържание на случаен принцип на изнесени мобилни щандове в открита среда в Община Чавдар. Анализ на събраната информация по проект по ОПДУ

 

В изпълнение на Дейност 1 на проект № BG05SFOP001-2.025-0102 „Партньорство между гражданско общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в Община Чавдар‘‘, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе проведено анкетно проучване сред целевата група: неправителствен сектор, гражданско общество и бизнес на територията на Община Чавдар, както и анкетиране със същото съдържание на случаен принцип на изнесени мобилни щандове в открита среда в Община Чавдар. Основната цел на Доклада е провеждане на проучване за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, и НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Чавдар. Разработването на Доклада бе възложено от Бенефициента на проекта (Сдружение ,,Развитие на иновативни стартиращи компании‘‘) на Сдружение ,,Инициатива и иновации“, като самото проучване, обобщаване на данните и разработването на настоящия Доклад, се извършиха в периода: 01.03.2023 г. – 24.04.2023 г. С разработения доклад, може да се запознаете на следния линк: Доклад от проведено проучване