Доклад с препоръки - Сдружение РИСК

Доклад с препоръки

    Във връзка с приключване изпълнението на проект „Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в Община Чавдар“, Сдружен редица дейности с цел повишаване гражданското участие и това на неправителствения сектор и бизнеса в процесите по формулирането и преформулирането на местните политики. След ефикасното изпълнение на проектните дейности и след провеждане на поредица от анкетни проучвания, анализи на резултатите от тях, провеждането на работни срещи и информационни дни се изведоха препоръки, които от своя страна се обобщиха в доклад. Така изготвения доклад с препоръки беше депозиран в деловодството на община Чавдар за сведение и предприемане на съответните мерки. Линк към доклада:https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a0aeeaa0-0166-3a14-998a-c0a3e0e83db4