Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе информационна среща в гр. Хасково
Проведе се информационна среща с представители на бизнеса в Хасково

Проведе се информационна среща с представители на бизнеса в Хасково

Проведе се информационна среща с представители на бизнеса в Хасково

03.
ДАТА: 08 Декември 2021 г.

На 8.12.2021 г. в зала „Знание“, гр. Хасково се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха представители на среден бизнес от региона.

Бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ и основната цел и очаквани резултати по проект: “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават.  Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.

След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are sole responsibility of Development of innovative startup companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat