ПОКАНА - Сдружение РИСК
ПОКАНА

ПОКАНА

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,       По инициатива на УС се насрочва годишно Обща събрание на Сдружението, което ще се проведе на 01.07.2022 г., на адреса на сдружението: гр. Чепеларе,  ул. Хан Аспарух, № 4, от 18.00 до 20.00 часа; ОС ще се проведе при следния дневен ред:
  1. Доклад за дейността на сдружението и приемане на годишния финансов отчет;
  2. Извършване на промени в Устава на сдружението с цел увеличаване на мандата на членовете на УС от една на пет години (чл. 32, ал. 1 от Устава);
  3. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата на настоящия.
  4. Разни.
  ОЧАКВАМЕ ВИ!