Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Благоевград - Сдружение РИСК
Проведе се информационна среща с представители на местната  власт в община Благоевград

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Благоевград

Проведе се информационна среща с представители на местната

власт в община Благоевград

      На 24.02.2022 г. от 14:00 ч. в зала намираща се в общинска администрация Благоевград се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на общинска администрация Благоевград. На събитието присъстваха както представители на общинска администрация Благоеград, в т.ч. заместник кмет, експерти и специалисти от различни дирекции към община Благоеград, както и представител на търговско-промишлената палата. Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в допустимия регион, подобряване на капацитета на представителите на МСП за проникване на външни пазара, популяризирането на културното и природно наследство, разширяване на социалното предприемачество в граничните райони и др. Водещият на събитието представи проектната идея, като наблегна на нейната основна цел за създаване на 7 бизнес съвета в България (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали) и 7 бизнес съвета в Гърция ( Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес). Всяка една от партньорските организации беше представена със своя опит, но най-подробно се обсъди ролята на Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в работата на бизнес съветите, а именно: оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с административни и организационни необходимости, беплатни обучения, обмяна на опит, ресурсна обезпеченост, изготвяне и разпространение на прессъобщения, модериране на периодични на събрания на съветите и ангажиране на представителите на местната власт. След подробното изложение модераторът прикани участниците в събитието за встъпване в режим на дискусия за задаване на въпроси.