Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе информационна среща в гр. Чепеларе
Проведе се информационна публична среща в гр. Чепеларе

Проведе се информационна публична среща в гр. Чепеларе

Проведе се информационна среща в гр. Чепеларе

03.
ДАТА: 30 Ноември 2021 г.

На 30.11.2021 г. в заседателната зала на община Чепеларе се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На събитието присъстваха представители на бизнес, браншови организации и общинска администрация. Сред гостите беше и заместник кметът на община Чепеларе, г-н Кузмов. По време на събитието беше направено обстойно представяне на проекта и неговите цели и на идеята за основаване на бизнес съвети. Бяха разяснени техните функции и правомощия, като фокус в представянето беше сложен върху полезността на бизнес съветите за бизнеса и бизнес средата в пограничния регион с Гърция. По време на събитието детайлно беше представена програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are sole responsibility of Development of innovative startup companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat