Кръгли маси в 5 български общини бяха проведени на тема „Повишаване на
Кръгли маси в 5 български общини бяха проведени на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”.

Кръгли маси в 5 български общини бяха проведени на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”.

Кръгли маси в 5 български общини бяха проведени на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”.

03.
ДАТА: 21 Септември 2020 Г.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ организира и проведе пет кръгли маси в 5 български общини на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”. Събитията бяха проведени в периода 14.11-04.12. 2019г. в общините Рудозем, Баните, Чепеларе, Никопол и Искър. Кръглите маси бяха водени от модератор, член на нашия екип, който подробно запозна всички участници с възможностите за участие на гражданите в местното самоуправление, чрез механизмите на чл. 37в от ЗМСМА, а именно конституирането на кметски съвети. Информацията беше представена под формата на мултимедийна презентация, която детайлно обхвана правната рамка за конституиране на кметски съвети. Тъй като чл. 37в от ЗМСМА засяга и закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, по време на презентацията беше отделено специално внимание на законовите стъпки за провеждане на общо събрание на населението, на което могат законно да се изберат кметски съветници. Модераторът запозна всички участници с резултати от проведено социологическо проучване относно нагласите на обществеността и общинската администрация, както по въпроси от ключово значение касаещи местните общности, така и по отношение на необходимостта от конституирането на кметски съвети. Специално внимание беше отделено на необходимостта от подобряване на политиките за приобщаване на гражданите към процесите на формулиране на местните политики, като бяха дадени примери от европейски практики. Модераторът запозна присъстващите с дефиницията на понятието кметски съвет, разясни кой е кметския съветник, какви са неговите правомощия и задължения, за какъв мандат се избира, по кои въпроси от местно значение дава становище кметския съвет като колективен орган съставен от кметски съветници. Модераторът изложи подробно данни за наличието на кметски съвети както в попадащите в обхвата на проекта общини, така и в България в цялост. Тъй като проучване показа, че в България кметски съвети, конституирани съгласно изискванията на чл. 37в от ЗМСМА има само в една община- Ловеч, нейната практика и опит беше подробно изложена пред участниците. Модераторът изложи подробно всички практически действия, който администрацията на общините попадащи в обхвата на проекта и органите на местната власт прилагат за приобщаване на гражданите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики. На вниманието на участниците бяха изложени изведените от социологическото проучване проблеми в публичните отношения между гражданите и местната власт и изведените от експерти мерки и препоръки за тяхното преодоляване. Всеки изведен от социологическото проучване проблем беше подложен на обсъждане, като всеки присъстващ, който имаше желание взе думата и изрази мнение, становище и препоръки. Участниците споделяха практически опит и задаваха въпроси, на които модераторът отговаряше.