Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе поредица от
Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. ПловдивСдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. Пловдив

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. ПловдивСдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. Пловдив

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. ПловдивСдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ проведе поредица от обучителни семинари и уъркшопи с участието на педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. Пловдив

03.
ДАТА: 0 Ноември 2019 Г.

Поредица от обучителни семинари и уъркшопи организира и проведе екипът на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в периода 09-16 Октомври 2019г. . Участници в тях бяха педагогически специалисти от ДГ „Дъга“ гр. Пловдив. По време на обученията участниците в квалификационни дейности своиха следните специфични компетенции в съответствие с Европейския план за развитие на ДГ „Дъга“:
-Генериране на познания по отношение нови идеи и модели за развиване на социалните компетенции у децата;
-Усъвършенстване на професионалните умения на екипа за идентифициране и ограничаване факторите, провокиращи асоциално или агресивно поведение у децата с помощта на ефективни педагогически технологии
-Усвояване на нови алгоритми за работа със семейството – цели, структура, форми, методи, средства, дейности, информационна среда;
-Умения за разглеждане на играта като форма за корекция на неконструктивното поведение;
-Разширяване познанията и мирогледа на участниците за ЕС, историческото наследство, културата, традициите и ежедневието на приемащата държава;
-Умения за ефективното приобщаване към образователните институции от ново поколение, реализирайки възможностите на ЕС в процеса на глобализация и интеркултурализация.

Всеки участник получи сертификат за усвоените знания подготвен от екипа на сдружението.