Сдружение „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“ сключи договор за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“ - Сдружение РИСК

Сдружение „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“ сключи договор за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“

Сдружение „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“ сключи договор № 2023-1-BG01-KA154-YOU-000127383 за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, сектор „Младеж“, наименование на проекта „Младежка академия за НПО“.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“- РИСК, развива своята дейност активно именно в работата с младежи и младежки организации както от България, така и от цяла Европа. РИСК е организатор, съорганизатор и домакин на редица обучителни семинари и конференции насочени в развитието на умения, информираност и стимулирането на иновативни предприемачески идеи сред младежи и младежки организации.

Целта на проектната идея е провеждането на обучителна академия за НПО, която да отговори на нуждата на младежките НПО от получаване на специализирана информация относно законовата, административна и практическа рамка за управление и отчетност на дейността на неправителствените организации. Проектът предвижда структурирано обучение, провеждане на диалог с овластени лица и подобряване на знанията и уменията на членове на НПО за справяне с предизвикателствата пред сектора в България и успешното участие в застъпнически каузи, фондонабиране, финансова устойчивост, познаване на европейското и българско законодателство касаещо сектора и др. Проектната идея въздейства върху правото на младите хора да се сдружават и самоорганизират като дава практически и теоретични познания за всички процеси свързани с активността и съществуването на НПО.

Обща стойност на проекта: 34200 EUR- предоставено безвъзмездно финансиране

Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца

Начало на проекта: 01/06/2023

Крайна дата на изпълнение на проектните дейности: 31/05/2024