„Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в община Чавдар“ - Сдружение РИСК
„Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в община Чавдар“

„Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в община Чавдар“

„Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в община Чавдар“

02.
Начало на проекта:
24.08.2022 г.
Край на проекта:
24.08.2023 г.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ сключи договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0102 – C01/24.08.2022 г. за проект с наименование „Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в община Чавдар“. Проектът ще се изпълнява в партньорство с Община Чавдар.

Одобреният проект се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Проектното предложение ще удовлетвори потребността от засилване на гражданското участие, в процеса на изпълнението на решения и мониторинг на политики и законодателство, адекватни на обществените потребности в Община Чавдар. Активното гражданско участие се основава на прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление и е условие за доброто функциониране на местната администрация.

Целевите групи които ще бъдат обхванати от проектното предложение са: активното гражданско общество, в т.ч. представителите на бизнеса, неправителствен сектор, служителите на местната администрация Община Чавдар.

Основната цел на проектното предложение е развитие и стимулиране на механизми на партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор, бизнеса и местната власт, в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община Чавдар, механизми за мониторинг – гаранция за открито и отговорно управление.